หน้าหลัก        |      หลักสูตรและอัตราค่าเรียน      |     การสอบใบขับขี่      |     รถที่ใช้ในการฝึกขับ      |     ตัวอย่างแนวข้อสอบ      |     แผนที่ร้าน
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ “ ทาง ”
ก. ช่องเดินรถ ข. ทางข้าม
ค. ทางร่วมแยก ง. ทางรถไฟ
คำตอบ ข้อ ง.

2. เสียงดังของรถยนต์ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน โดยใช้เครื่องวัดเสียงดังมีระดับเสียงดังเท่าใด
ก. 55 เดซิเบล ข. 65 เดซิเบล
ค. 75 เดซิเบล ง. เกินกว่า 85 เดซิเบล
คำตอบ ข้อ ง.

3. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด
ก. ขณะดวงอาทิตย์ตกดิน ข. ขณะหมอกลงจัด
ค. ขณะฝนตกหนัก ง. ขณะที่ไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
คำตอบ ข้อ ง.

4. เสียงแตรสำหรับรถยนต์จะต้องได้ยินชัดเจนในระยะเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ข. ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 40 เมตร ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
คำตอบ ข้อ ก.
5. ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจรดังแสดงในรูปที่ 1 หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามรถทางด้านหน้า ข. ห้ามรถทางด้านหลัง
ค. ห้ามรถทางด้านขวา ง. ห้ามรถทางด้านซ้าย
คำตอบ ข้อ ง. ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านซ้ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ
6. ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจรดังแสดงในรูปที่ 2 หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามรถทางด้านหน้า ข. ห้ามรถทางด้านหลัง
ค. ห้ามรถทางด้านหน้าและหลัง ง. ห้ามรถทางด้านซ้าย
คำตอบ ข้อ ข. ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ
7. ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจรดังแสดงในรูปที่ 3 หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามรถทางด้านหน้า ข. ห้ามรถทางด้านหลัง
ค. ห้ามรถทางด้านหน้าและหลัง ง. ห้ามรถทางด้านซ้ายและขวา
คำตอบ ข้อ ค. ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าและด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ
8. ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจรดังแสดงในรูปที่ 4 หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามรถทางด้านหน้า ข. ห้ามรถทางด้านหลัง
ค. ห้ามรถทางด้านหน้าและหลัง ง. ห้ามรถทางด้านซ้ายและขวา
คำตอบ ข้อ ก. ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ

9. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เสียงสัญญาณนกหวีดยาว 1 ครั้ง ผู้ขับขึ่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถทันที ข. ลดความเร็วอย่างระมัดระวัง
ค. ขับรถผ่านไปได้ ง. ระวังรถสวนทาง
คำตอบ ข้อ ก.

10. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแสดงอยู่ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุด ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถทันที ข. ไม่จำเป็นต้องหยุดรถ
ค. ลดความเร็ว ง. พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมองไม่เห็นสัญญาณไฟเขียว
คำตอบ ข้อ ก.

แผนที่ร้าน(คลิกเพื่อดูรายละเีอียด)

Copyright © 2010 @ chiangmaidriving.com
คุณวิสูตร วิภาคกิจ (คุณ A)
โทร. 083-5682077,โทร. 083-4780365