หน้าหลัก        |      หลักสูตรและอัตราค่าเรียน      |     การสอบใบขับขี่      |     รถที่ใช้ในการฝึกขับ      |     ตัวอย่างแนวข้อสอบ      |     แผนที่ร้าน
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (2)


11. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดงในทาง จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ระวังรถสวนทาง ข. หยุดรถหลังเส้นหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านต่อไปได้
ค. ขับรถผ่านไปได้ ง. ลดความเร็วและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
คำตอบ ข้อ ข. ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง

12. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอำพันในทาง จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ระวังรถสวนทาง ข. หยุดรถหลังเส้นหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านต่อไปได้
ค. ขับรถผ่านไปได้ ง. ลดความเร็วและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
คำตอบ ข้อ ง. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลง และขับรถผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

13. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางตัน ข. ห้ามจอดรถ
ค. ห้ามหยุดรถ ง. ห้ามเข้า
คำตอบ ข้อ ค.

14. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางตัน ข. ห้ามจอดรถ
ค. ห้ามหยุดรถ ง. ห้ามเข้า
คำตอบ ข้อ ง.

15. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร
ก. ให้รถสวนทางมาก่อน ข. ห้ามแซง
ค. ให้รถสวนทางหยุดรถ ง. สวนทางกันได้แต่ต้องระวัง
คำตอบ ข้อ ก.

16. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กม./ชม. ข. สิ้นสุดจำกัดความเร็วเกิน 50 กม./ชม.
ค. กิโลเมตรที่ 50 ง. เขตพื้นที่สายไฟแรงสูง
คำตอบ ข้อ ข.

17. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กม./ชม. ข. ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 50 ตัน
ค. ห้ามรถบรรทุกสูงเกิน 5 เมตร ง. ให้ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 50 กม./ชม.
คำตอบ ข้อ ก.

18. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางข้ามรถไฟแบบมีเครื่องกั้น ข. ทางข้างรถไฟแบบไม่มีเครื่องกั้น
ค. เข้าเขตถนนมีรั้วกัน ง. ข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
คำตอบ ข้อ ก.

19. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางข้ามรถไฟแบบมีเครื่องกั้น ข. ทางข้างรถไฟแบบไม่มีเครื่องกั้น
ค. รถไฟกำลังวิ่ง ง. รถไฟกำลังจอด
คำตอบ ข้อ ข.

20. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางข้ามข้างหน้า ข. โรงเรียน ระวังเด็ก
ค. เขตปลอดภัย ง. โปรดระวังถนนลื่น
คำตอบ ข้อ ข.

แผนที่ร้าน(คลิกเพื่อดูรายละเีอียด)

Copyright © 2010 @ chiangmaidriving.com
คุณวิสูตร วิภาคกิจ (คุณ A)
โทร. 083-5682077,โทร. 083-4780365